Transactions on Electrical and Electronic Engineering, IEEJ.

Yu-Chen Liu, Kai-De Chen, Nguyen Anh Dung, Chen Chen, Yong-Long Syu, Pin-Yu Huang. “Six-Switch Bridge CLLC Bidirectional Converter for Energy Storage Systems.”  in Transactions on Electrical and Electronic Engineering, [Early Access]

You may also like...