IEEE Transactions on Industrial Electronics

Cheng-Yan Yang, Yu-Chen Liu, Po-Jung Tseng, Tian-Fu Pan, Huang-Jen Chiu and Yu-Kang Lo, “DSP-based interleaved buck power factor corrector with adaptive slope compensation,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 8, pp. 4665-4677, Aug. 2015. (IEEE Xplore Link)

You may also like...