Daily Archive: July 1, 2015

IET Power Electronics

Chao-Chun Wang, Kuan-Hung Wu, Yu-Chen Liu, Cheng-Yan Yang, Mohammed Mahmood Alam, Yu-Kang Lo, Huang-Jen Chiu, “Study and implementation of an improved-power factor alternating-current-light emitting diode driver,” IET Power Electronics, vol. 8, no. 7, pp....