IET Power Electronics

Chien-Yu Lin, Yu-Chen Liu, Huang-Jen Chiu, Yu-Kang Lo, Chung-Yi Lin, Po-Jung Tseng and Shih-Jen Cheng, “Study on an interleaved buck power factor corrector with gallium nitride field effect transistor and integrated inductor,” IET Power Electronics, vol. 7, no. 10, pp. 2506-2516, Oct. 2014. (IET Library Link)

You may also like...